AANMELDPROCEDURE EN WERKWIJZE

Voor het aanmelden van uw cliënt voor bewindvoering, curatele of mentorschap door Stichting IVB kunt u het daarvoor bestemde aanmeldformulier invullen.

Formulieren sturen naar Stichting IVB
Heeft u het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend? Stuurt u het dan samen met een kopie van het legitimatiebewijs van de betrokkene op naar Stichting IVB.

Intake door consulent
De volgende stap in de aanmeldprocedure is dat Stichting IVB, aan de hand van de door u verstrekte informatie, bepaalt of we inderdaad iets voor uw cliënt zouden kunnen betekenen. Als dat het geval is dan neemt een medewerker contact met u op voor een afspraak bij de betrokkene thuis. In dit intakegesprek proberen wij te bepalen of we daadwerkelijk bereid zijn om uw cliënt wettelijk te vertegenwoordigen en worden de voor de rechtbank benodigde documenten doorgenomen.

Vaste consulent
De consulent die de intake doet, is óók degene die na benoeming door de kantonrechter invulling geeft aan het behartigen van de belangen van de cliënt. Zo hebben de cliënt en u als  behandelaar of zorgverlener normaal gesproken altijd te maken met één en hetzelfde aanspreekpunt. Bovendien zijn de lijnen kort: de consulent is per mail of telefoon bereikbaar voor u en de cliënt.

Openen nieuwe rekening
Treedt Stichting IVB op als bewindvoerder  of curator voor uw cliënt dan openen wij een nieuwe rekening voor deze persoon. Hierop komt zijn inkomen binnen. Ondanks dat deze rekening wel op naam staat van deze cliënt kan hij hier zelf geen gebruik van maken. Wij beheren de rekening en regelen via deze weg de dagelijkse financiële administratie zoals:

  • het innen van het inkomen van de cliënt,
  • het betalen de vaste lasten zoals huur, hypotheekaflossing en verzekeringspremies,
  • voor zover het saldo dat toelaat het betalen van overige facturen en het storten van huishoudgeld of zakgeld op de eigen rekening van de cliënt.

Naast deze dagelijkse financiële administratie doen we meer, namelijk:

  • het invullen en afhandelen van de aangifte inkomstenbelasting en/ of toeslagen,
  • het invullen en afhandelen van formulieren rondom WLZ- en WMO zorg,
  • het regelen van verzekeringen.

Kortom: in alle zaken die met de financiën en/of het bezit van de cliënt te maken hebben, vertegenwoordigen wij de cliënt.

Nadere kennismaking bij mentorschap en curatele
Omdat het bij mentorschap en curatele (ook) gaat om de persoonlijke belangen van de cliënt, maakt de consulent van Stichting IVB na benoeming door het kantongerecht nader kennis met de cliënt en met u als zorgverlener of behandelaar. Er wordt dan dieper in gegaan op de leef- en gezondheidssituatie van de cliënt. Ook staan we dan stil bij zijn culturele en ideologische achtergrond en daaruit voortvloeiende wensen rondom de zorgverlening.