CURATORSCHAP

REGELT DE FINANCIËLE ÉN PERSOONLIJKE BELANGEN

Heeft u binnen uw zorginstelling of praktijk een cliënt van wie de zelfredzaamheid zo minimaal is dat u denkt dat hij handelingsonbekwaam is? Dan kunt u de kantonrechter verzoeken deze persoon (tijdelijk) onder curatele te stellen.

Voor curatorschap komen bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of mensen met een verslaving of een psychische ziekte in aanmerking.

Stichting IVB als curator
Als Stichting IVB het curatorschap wil uitvoeren voor uw cliënt én de rechter het verzoekschrift inwilligt, behartigt Stichting IVB als wettelijk vertegenwoordiger zowel de financiële als de persoonlijke belangen van uw cliënt.

Lees hier meer over onze werkwijze en download het aanmeldformulier.