KWALITEIT

Het uit handen geven van je financiën en/of je persoonlijke belangen omdat je zelf de regie niet meer kunt voeren over je leven is ingrijpend. Het maakt iemand nog kwetsbaarder en afhankelijker dan hij al was.

Niet voor niets staat kwaliteit daarom hoog op het lijstje van criteria waarop de kantonrechter een bewindvoerder, mentor of curator benoemt. Onder kwaliteit verstaat de kantonrechter onder andere dat er bij een wettelijk vertegenwoordiger met meer dan drie cliënten sprake is van een  professionele bedrijfsvoering waarbij de continuïteit, de scholing, de objectiviteit en de controle zijn geborgd.

Continuïteit
Stichting IVB staat als professioneel vertegenwoordiger bij meerdere kantongerechten in Nederland bekend om haar betrouwbare en betrokken houding ten opzichte van de cliënten en hun begeleiders. We werken met korte lijnen en bieden de cliënt continuïteit. Zo kunnen we de vaste consulent van de cliënt bij ziekte of verlof snel vervangen waardoor de administratie en eventuele besluitvorming rondom de behandeling van de cliënt niet stil komen te staan.

Scholing
Regelmatig volgen de consulenten van Stichting IVB trainingen. Hierbij richten we ons zowel op de financiële, juridische regelgeving als op scholing rondom het omgaan met de verschillende groepen cliënten. Op die manier kunnen we niet alleen de gelden goed beheren, maar de cliënt ook- zover mogelijk- betrekken bij de dienstverlening door op de bij hem passende manier te communiceren en informatie te verstrekken.

Objectief en onafhankelijk
Een andere belangrijke factor die onze professionaliteit borgt, is onze objectiviteit. Wij staan los van de familie, verzorgers en behandelaars van de cliënt. Wij zijn er dus puur en alleen voor de cliënt. Vanuit hun onafhankelijkheidspositie én met hun professionele kijk op de zaken doen alle consulenten van Stichting IVB datgene wat de kwaliteit van leven en welzijn voor de cliënt ten goede komt. Hierbij houden wij rekening met de culturele en ideologische achtergronden van deze persoon.

Controle
Zoals hierboven beschreven, ziet de kantonrechter toe op het handhaven van de kwaliteit van dienstverlening door bewindvoerders, curatoren en mentoren. Zo moet Stichting IVB als wettelijk vertegenwoordiger jaarlijks de financiële administratie van al onze cliënten ter controle en verantwoording bij de kantonrechter neerleggen. Daarnaast wordt jaarlijks een audit afgenomen door een accountant. Deze accountant checkt of we aan alle door de wet gestelde eisen voor professionele vertegenwoordiging voldoen. Denk, naast de hierboven genoemde zaken, bijvoorbeeld ook aan de algemene regels omtrent privacy en de continuïteit van onze eigen financiële administratie. Bent u toch niet tevreden over de dienstverlening van IVB dan kunt u een klacht indienen. Bekijk hiervoor onze klachtenregeling.